You are invited to beta test the new statewide HAR.com. See More...
 

Multilingual Home Finder

Search for REALTOR listings in 6 languages on HAR.com

View Agent Information
Click Here to View Charles Miller's Web Site
Charles Miller
Điện thư / email: gửi Điện thư cho Chuyên viên Click Here to View Charles Miller's Web Site


View Broker's Information
C MILLER REALTY CHARLES MILLER
917 South 4th St.
La Porte, TX 77571
$399,500
Điạ chỉ: 2014 Sens Rd
Kiểu đất/ nhà: Residential Lots & Land
Tình trạng:
Khu gia cư: La Porte Outlot
Khu chợ / Thị trường: Lomax Area
Khu bưu điện: 77571-9206
Tập bản đồ: PAGE 539V
Hệ thống lên danh sách/Khu: 38549943 / 7-Clear Lake Area
Click to View High Resolution Picture
Photo Gallery
GREAT 2.14 ACRES LOCATED ON SENS ROAD ACROSS FROM NEW LA PORTE FFA GROUNDS. GREAT LOCATION DOWN FROM HWY 225, SPENCER, AND FAIRMONT PKWY. CITY OF LA PORTE HAS PURCHASED EASEMENT TO WIDEN SENS RD. COULD BE A GREAT RESIDENTIAL OR COMMERCIAL PROPERTY.
Mặt trước miếng đất: 139
Mặt sau miếng đất: 139
Mặt trái miếng đất: 626
Mặt phải miếng đất: 636
Quận: Laporte
 
Mô tả lô đất: Other
Ống cống thoát nước: Public Water, Public Sewer, Public Water
TV giây cáp: Available
Ðiện thoại: Available
Ðiện: Available
Hơi đốt: Available
 
Translate It:

Tất cả taì liệu được cung cấp ở đây dù thấy rằng đáng tin cậy nhưng mà không được bảo đảm và nên tự xác nhận